CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Mường Lống

HỢP TÁC XÃ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY ĐÀO MƯỜNG LỐNG

Mã số thuế: 2901974971
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ MƯỜNG LỐNG

Mã số thuế: 2901213818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Mường Lống, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS MƯỜNG LỐNG

Mã số thuế: 2901623268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Mường Lống, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG LỐNG 2

Mã số thuế: 2901623324
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Sa Lầy, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG LỐNG 1

Mã số thuế: 2901623130
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG LỐNG

Mã số thuế: 2901623123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An