CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nậm Càn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM CÀN

Mã số thuế: 2901623155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ NẬM CÀN

Mã số thuế: 2901621415
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Nậm Càn, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ NẬM CÀN

Mã số thuế: 2901213864
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Nậm Càn, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An