CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tiên Kỳ

CÔNG TY CP HIỀN THOẠI

Mã số thuế: 2900580068
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Thoại, xóm 8, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HUỆ THỜI

Mã số thuế: 2901377037
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THU MUA CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN NGỌC ĐÁO

Mã số thuế: 2901555882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI HẠNH

Mã số thuế: 2901901839
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An