CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Yên Thành

TRƯỜNG THCS BẠCH LIÊU

Mã số thuế: 2901111090
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901111118
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU

Mã số thuế: 2901120271
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901121388
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901121814
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901122487
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRẠM THÚ Y HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901122078
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BAN CHẤP HÀNH HỘI PHỤ NỮ HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123561
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123515
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123995
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 4 5 92