CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Lý Thành

UBND XÃ LÝ THÀNH

Mã số thuế: 2900606453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HỮU THIÊM

Mã số thuế: 2900827195
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Lê Hữu Thiêm, xóm 10, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN BÌNH AN NA

Mã số thuế: 2900990265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Ngọc Phồn, xóm 8, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THÀNH

Mã số thuế: 2901107143
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LÝ THÀNH

Mã số thuế: 2901114951
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN LÝ THÀNH

Mã số thuế: 2901892969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAÊI VA XUÂT NHÂÊP KHÂU THAI GIA KHANG

Mã số thuế: 2901897413
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xom 2, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An