Ngành: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2902043044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ NHÂN THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ TĂNG THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ NAM THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – HUYỆN YÊN THÀNH – XÃ ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2902043044-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 61