Ngành: Hoạt động của công đoàn

BAN CHẤP HÀNH HỘI PHỤ NỮ HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123561
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123995
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901124011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901124124
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901128658
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỘI PHỤ NỮA THỊ XÃ THÁI HOÀ

Mã số thuế: 2901145893
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm 13 Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

HUYỆN ĐOÀN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901794224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 3- Thị trấn tân lạc, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901127245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO

Mã số thuế: 2901945970
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901540967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Con Cuông, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

1 2