Ngành: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901121814
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123515
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THÁI HOÀ

Mã số thuế: 2901216015
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

PHÒNG KINH TẾ

Mã số thuế: 2901216015-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 70, Chu Huy Mân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

UBND XÃ XÁ LƯỢNG

Mã số thuế: 2901133591
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Xá Lượng, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ YÊN THẮNG

Mã số thuế: 2901135408
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Yên Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ LƯU KIỀN

Mã số thuế: 2901109341
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Lưu Kiền, Xã Lưu Kiền, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ YÊN TĨNH

Mã số thuế: 2901139836
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Yên Tĩnh, Xã Yên Tĩnh, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ NHÔN MAI

Mã số thuế: 2901141017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Nhôn Mai, Xã Nhôn Mai, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ YÊN HOÀ

Mã số thuế: 2901136867
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Yên Hoà, Xã Yên Hòa, Huyện Tương Dương, Nghệ An

1 2 3 4