Ngành: Hoạt động pháp luật khác

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901975012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG AN THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901991254
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2902040043
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

PHÒNG Y TẾ UBND THÀNH PHỐ VINH

Mã số thuế: 2901790533
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27, Đường Lê Mao, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH VINH

Mã số thuế: 2901987385
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: số 9A đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An