Ngành: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901121388
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901122487
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LUYỆN THỊ THANH

Mã số thuế: 2901234984
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901663574
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901676975
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901791512
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐK QSD ĐẤT THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901021351
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

UBND THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901576000
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Thị trấn Nghĩa Đàn, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901575991
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Thị trấn Nghĩa Đàn, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901586094
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

1 2 3 8